Vedtekter

§1.
Ytre Nordmøre og Romsdal Fjordhestlag er et lokallag under Møre og Romsdal Fjordhestlag.
Laget dekker kommunene Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Molde, Kristiansund, Averøy, Frei, Eide og Gjemnes.
§2.
Lagets formål skal være å fremme interessen og kompetansen for Fjordhesten i området. Fremskaffe (leie inn) egnet hingst så lenge det er interesse for dette blant hoppe-eiere i området.
§3.
Laget skal stå for arrangementer slik som kurs, samlinger og felles turer.
§4.
Laget sine inntekter skal komme fra medlemskontingent, sponsormidler, overskudd fra arrangement.
§5.
Lagets interesser blir ivaretatt av årsmøtet og det sittende styret.
§6.
Styret skal bestå av leder og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Leder velges for 1 år. Styremedlemmer skal velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år.
Styret konstituerer seg selv. Revisor velges for 2 år, eventuelt innkjøpt tjeneste år for år.
Valgkomite skal bestå av 2 medlemmer og oppnevnes av årsmøtet.
§7.
Regnskap skal føres etter retningslinjer som er vanlig for foreninger.
Revidert regnskap skal godkjennes av årsmøtet.
§8.
Årsmøtet er Ytre Nordmøre og Romsdal Fjordhestlag sin øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling med sakliste sendes ut til medlemmer med minst 2 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 7 dager før årsmøtet. Årsmelding og regnskap legges frem på årsmøtet.
Årsmøtet skal ha følgende sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøtereferat
4. Årsmelding
5. Regnskap og ev. budsjett
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Aktivitetsplan
8. Valg
9. Innkomne saker
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling gjøres av styrets leder med minst 2 ukers varsel.
§9
Vedtektsendring kan bare gjøres av ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av stemmer. Forslag til vedtektsendring må være innkommet til styret minst 10 dager før det ordinære årsmøtet.
§10.
Oppløsning av laget kan kun skje på årsmøtet, og krever at minst 2/3 flertall av medlemmene stemmer for.